Khối 4-Analog output

  • Tín hiệu ra: 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, −10 to 10 V, 4 to 20 mA
  • Độ phân giải: 1/4000
  • Đáp ứng: 250 µs/point max. (Settable to 1 ms/point)
  • Độ chính xác (ở 25oC): Voltage output: ±0.3% of F.S.Current output: ±0.5% of F.S.
  • Tiêu chuẩn: UC1, N, L, CE

Liên kết

.

.パース制作CGパース3DCGアニメーション

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0962.076.138